!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Om Årsta

Här hittar du lite ytterligare information om området Brf Våmbsjön ligger i. Vi börjar i det lite större med Årsta för att sedan berätta lite om Årstaberg och slutligen sätta Skälderviksplan på kartan.

Informationen om Årsta, Årstaberg och Storängsparken är hämtad från Wikipedia 2010.

Informationen om Skälderviksplan är hämtad från informationstavlan i Storängsparken.

Årsta

Kommun                      Stockholms stad
Kommunområde           Söderort
Stadsdelsområde          Enskede-Årsta-Vantör
Bildad                          1926
Antal invånare              17 951 (2014)
Landareal                     262 hektar

 

Årsta är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun och är en av stadsdelarna inom stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör.

Nästan hela Årsta ligger utmed den södra sidan av Årstaviken precis söder om Södermalm mellan Nynäsvägen, Johanneshovsvägen och Årstabroarna. Stadsdelen gränsar till Södermalm, Södra Hammarbyhamnen, Johanneshov, Enskede gård, Enskedefältet, Östberga och Liljeholmen.

Två områden, Årsta holmar och en del av Hammarby sluss tillhör Södermalms stadsdelsområde.

Den bebyggda delen av stadsdelen ligger på södersluttningen av den förkastningsbrant som sträcker sig längs Årstavikens södra sida. På norrsluttningen ligger Årsta skog, som sluttar brant ner i Årstaviken. I en sprickdal som sluttar ner mot Årstaviken ligger Årsta gård.

Årsta 10 år

Se filmen om Årsta från SVT:s Öppna arkiv.

Årstaberg

Årstaberg är ett informellt område i stadsdelarna Liljeholmen och Årsta i Söderort inom Stockholms kommun.

Eftersom området är informellt har det inte exakt fastställda gränser. Bostadsområdet Årstaberg är under uppförande vid Sjöviksbacken och Årstaskogs väg. I söder avgränsas området av Årstalänken.

Årstaberg var ursprungligen namnet på ett torp från 1700-talet som lydde under Årsta gård. 1863 låg det vid nuvarande Årstabergsvägen nära Södertäljevägen. Huset monterades ner 1963. På den södra sluttningen av Nybodaberget vid Årstabergsvägen uppfördes från 1863 en samling hus; samtliga hus var namngivna och det östligaste bar namnet Årstaberg. Husen revs under 1930-talet.

I modern tid finns ett industri/företagsområde där husen en gång stod.

Sedan området blivit en knutpunkt för SL-trafiken förväntas en ökad utbyggnad av bostäder och arbetsplatser.

Årsta gård är en äldre gård belägen vid Årstavikens södra sida i stadsdelen Årsta, Stockholm.

Gården är nämnd första gången 1344 bland Uppsala domkyrkas gods och var en av de gårdar som donerats till domkyrkan av hertig Valdemar Magnusson. Årstaviken är dock nämnd redan 1305 och kallades då Arusboawik. År 1765 avstyckades Hägersten från huvudgården, men även därefter kom Årsta att vara en av de största gårdarna i Brännkyrka socken omfattande 402 hektar. Torp under gården var bl.a. Årstadal, Årstaberg och Ängby.

Gården har bl.a tillhört släkten Oxenstierna, en mer känd ägare är dock den s.k. Årstafrun, Märta Helena Reenstierna (1753-1841). De dagböcker som hon skrev 1793-1839 har gett en god bild av livet på en herrgård under denna tid. På den tiden var marken uppodlad på den plats där Storängsparken idag ligger. Här fanns även smedja, kvarn, ladugård, stall och uthus.

År 1905 såldes egendomen till Stockholms stad, men jordbruk bedrevs fram till 1940-talet. De flesta byggnaderna revs därefter för att lämna plats åt den moderna stadsdelen Årsta. Huvudbyggnaden används idag som vårdhem och särskola.

1958 startade en läkepedagogisk verksamhet i blygsam skala. 1970 tog Stockholms läns landsting över verksamheten och drev verksamheten fram till 1993 1994 skulle landstinget avyttra verksamheten. Medarbetarna beslutade då om att bilda Stiftelsen Årsta Gård för att säkra verksamhetens drift. Idag går det cirka 35 elever på särskolan i huvudbyggnaden.

Skälderviksplan

Torget och parken ligger i stadsdelen Årsta, en av de klassiska femtiotalsförorterna, kanske mest känt för sitt centrum ritat av arkitekterna Erik och Tore Ahlsén. Nya idéer om grannskapsenheterna kom att sätt sin prägel på bostadsbebyggelsen i hela stadsdelen.

Skälderviksplan är ett fint exempel på en parkkonst, kalla Stockholmsskolan, som utvecklades vid Stockholms stads parkavdelning under denna tid.

Språnget ut i skogen

När Stockholm efter kriget började byggas ut i stor skala och staden ”tog språnget ut i skogen”, inledde stadsbyggare och parkbyggare ett nära samarbete och utvecklades en helhetssyn för de nya förorternas planering och gestaltning. De ”tog naturen som utgångspunkt i stället för de vita papperet”. Huskropparna placerades på avstånd från varandra så att sol och frisk luft kunde nå in. Huvudregeln var att hålla dalgångarna fria. Om man lät bli att bebygga de karaktäristiska sprickdalarna,  kunde stråk av grönska smygas fram mellan bergknallarna och ge förortslandskapet egna kvaliteter, helt olika innerstaden.

Parken

Mötet mellan de ordnade och det fria, det strama torget och den livfulla parken, den fångade vattnet i bassängen och det otämjda i vattenfallet och den lilla bäcken gör den här platsen ovanlig.

Torgytan är strikt och symmetrisk. En rektangulär spegeldamm med två rader pilar på ömse sidor. Låga tegelbyggnader med butiker i bottenvåningen. Torgytan skjuter rätt ut i parken som en bastion, nivåskillnaden är flera meter – en granitklädd stödmur tar emot torgets tyngd. Ur granitmuren springer en källa som rinner vidare i bäckfåran.

Så var det tänkt från början, men platsen har förändrats sedan dess. Nu finns en blomstergård vid bassängens kortsida och det springer inget vatten ur muren ned i bäckfåran, men den lilla ravinens rörelse berättar ändå om den ursprungliga tanken.

Erik Glemme

Parkens skapades av arkitekten vid Stockholms stads parkavdelning Erik Glemme, chef för Parkavdelningens arkitektbyrå under stadstrådgårdsmästaren Holger Blom. Glemme var smålänning och fick sin arkitektexamen vid Tekniska Högskolan i stockholm. År 1936 anställdes han vid Parkavdelningen. Glemme var både arkitekt och formgivare och står bakom några av Stockholms allra finaste parkmiljöer, till exempel nydaningen av trädågranra vid sista Styverns trappor, Tegnérlunden med bäckfåra, strandpromenaden vid Norr Mälarstrand, Rålambshovsparken med amfiteater, Vitabergsparken med friluftsteater – och så Skälderviksplan.

Storängsparken

Storängsparken är en park i Årsta i Stockholms kommun. Den ligger vid Årstavägens västra ände och sträcker sig söderut mot Årstafältet. Den är cirka 400x100 meter stor, 4,9 hektar.

Fram till 1970-talet rann Valla å och dagvattnet från Årstafältet genom parken, sedan lades allt i rörledningar och det orenade vattnet fördes bort i dagvattentunnlar. Då blev Årstaskogens bäckravin torrlagd.

På Årstafältet finns numera en anlagd damm, Valla damm, för uppsamling och rening av dagvattnet. Det vattnet leds sedan juni 2007 från Årstafältet tillbaka via ledningar till en nyanlagd våtmark (damm) i Storängsparken och vidare ut i Årstabäckens gamla lopp genom Årstaskogen till Årstaviken, därmed har även Årstaskogens bäckravin återuppstådd.